Zapoznaj się

Polityka prywatności

Tax Benefit Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie szanuje Państwa prawo do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w prywatność. Poniżej przedstawiamy nasze zasady polityki prywatności oraz cookies.

I. Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tax Benefit Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. (dalej: Tax Benefit) z siedzibą  w Warszawie (adres: ul. Grochowska 306/308 bud. E, 1. Piętro. PL-03-840 Warszawa). Dane zbierane przez Tax Benefit przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”),  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Tax Benefit zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tax Benefit jako administratora danych, tj.: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów oraz informowania Klientów o zmianach w przepisach prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Tax Benefit z klientami, kontrahentami, dostawcami i innymi podmiotami, w tym między innymi kontaktowania się z przedstawicielami i pracownikami klientów, kontrahentami i dostawcami Tax Benefit oraz innymi podmiotami – na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. w celach marketingowych, w tym przesyłania newslettera, informacji o wydarzeniach (zakres danych: imię, nazwisko, e-mail) – na podstawie udzielonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 5. w celu zatrudniania osób zainteresowanych współpracą z Tax Benefit – na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO
 6. w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Tax Benefit – na podstawie   6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Jednakże w przypadku zawarcia z Tax Benefit umowy, podanie i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. Kopie sporządzanych na piśmie opinii, raportów, wystąpień w Państwa imieniu w sprawach obowiązków podatkowych, a także udzielonych Państwu porad przechowywane będą przez okres 5 lat. W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to
konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne prawa

Posiadają Państwo:

 • prawo do żądania od Tax Benfit dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • w przypadku udzielenia zgody – prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili (przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody).

Zwracamy uwagę, że niektóre z tych uprawnień – w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności o świadczenie doradztwa podatkowego – mogą nie przysługiwać.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:  kurierzy, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych (organy administracji, służby państwowe, sądy).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Tax Benefit. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów i organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Unią Europejską (wyjątek patrz II. Polityka cookies pkt 12). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji  międzynarodowych znajdujących się poza Unią Europejską Tax Benefit zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

II. Polityka cookies

  1. Podczas korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej automatycznie
   zbierane są dane dotyczące Użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki,
   typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz system Google Analytics.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
   zawierają nazwę strony internetowej, z której  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tax Benefit.
  4. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
  5. Strona internetowa Tax Benefit może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Podkreślenia wymaga, że przeglądarka zezwala stronie
   internetowej na dostęp wyłącznie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
  6. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies
   stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od  Użytkowników i służą do celów statystycznych.
  7. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Państwa urządzeniu wyrażają Państwo za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Państwa urządzeniu. Jeśli chcą Państwo usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia czy zablokować automatyczną obsługę plików cookies, mogą Państwo zrobić to korzystając z opcji Państwa przeglądarki w celu dokonania odpowiednich ustawień. Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej także bez wykorzystania cookies, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w trakcie korzystania ze strony.
  8. Tax Benefit korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
   • świadczenia usług;
   • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w
    szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
   • stworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  9. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa
   zasadnicze rodzaje tych plików:

   • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  10. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
   • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
   • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
   • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji
   • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
   • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i
    aplikacji.
  11. Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa naszej strony internetowej przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane.
  12. Zwracamy uwagę, że mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez  cookies Google Analytics do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu powinni Państwo pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  13. Zasady określone w Polityce prywatności oraz cookies podlegają prawu polskiemu.
  14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności i cookies.